PAGAMENT EN PROCÉS.

TERMES I CONDICIONS

Els tallers online de la Maleïda Vanitat Teatre (en endavant, "Actuant en Línia") i els seus subdominis són propietat de la FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE ( "La Franja Acadèmica LMVT") en endavant, "La Franja Acadèmica LMVT i els seus subdominis són propietat de la FUNDACIÓ lA MALEÏDA VANITAT TEATTRO, d'ara endavant "Actuant en Línia," Tallers Presencials ". L'accés, participació presencial i ús de Actuant en Línia i / o dels tallers que s'adquireixin a través del mateix o de qualsevol canal, els regiran els termes i condicions que s'inclouen a continuació, els quals s'entenen coneguts i acceptats per els (les) Usuaris (es) de Actuant en Línia o Tallers Presencials LMVT o adquirents de qualsevol curs (en endavant, "l'Usuari") que realitzi directament o indirectament els TALLERS dE lA MALEÏDA VANITAT TEATRE:

 

1. INFORMACIÓ A LA FRANJA ACADÈMICA LMVT.

 

1.1. Ús autoritzat de Actuant en Línia.

 

Regles generals: L'Usuari haurà de ser major d'edat o un representant legal d'una persona jurídica degudament constituïda, i no podrà fer ús de Actuant en Línia per tal de transmetre, distribuir, editar, emmagatzemar, modificar, adaptar o de qualsevol forma transformar el material allà disposat: (i) de manera que es infringeixin les normes nacionals, supranacionals o internacionals sobre drets d'autor, propietat industrial, secrets comercials o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual de tercers o de manera que violi la privacitat, publicitat, drets personals o personalíssims de tercers; (ii) de manera que resulti lesiu, difamatori, obscè, amenaçador o abusiu als drets de tercers, tant persones naturals com jurídiques o qualsevol altra forma associativa.

 

Regles de seguretat: L'Usuari no podrà violar o intentar violar la seguretat de l'Actuant en Línia. Particularment es troba inhabilitat per, incloent sense limitar-se a: (i) accedir a informació que no estigui dirigida o autoritzada a dit usuari o accedir als servidors o comptes a les quals no es troba autoritzat per a accedir; (ii) provar o intentar provar la vulnerabilitat de qualsevol dels sistemes o xarxes mitjançant les quals opera Actuant en Línia, sense la deguda autorització de la Franja Acadèmica LMVT; aquesta limitació comprèn el violar o intentar violar les mesures de seguretat o autenticació disposades per la FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE; (iii) intentar interferir amb els serveis prestats a tercers, servidor o xarxa, incloent però sense limitar-se a l'enviament de virus utilitzant com instrument el Actuant en Línia; (iv) enviar correus electrònics no sol·licitats, incloent promocions i / o publicitat de productes o serveis. L'Usuari haurà de reparar els danys i assumir les altres conseqüències de l'ordre penal i de qualsevol índole, si arribaré a ocórrer, per l'execució d'actes propis o de tercers sota la seva direcció, a on es violi la seguretat de qualsevol sistema o xarxa associada a actuant en Línia. La FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE podrà iniciar els rastrejos, investigacions i qualsevol altra forma d'indagació sobre les persones i instruments utilitzats per vulnerar la seguretat disposades en Actuant en Línia. En qualsevol esdeveniment la FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE podrà promoure les denúncies i / o demandes buscant que es proscriban aquestes actuacions, així com la indemnització dels perjudicis corresponents ocasionats a la Franja Acadèmica LMVT oa tercers.

 

A l'ingressar a Actuant en Línia l'Usuari declara i coneix que està acceptant els presents termes i condicions, per la qual cosa, en cas de no acceptar-los o estar en desacord amb els mateixos, s'haurà d'abstenir d'utilitzar Actuant en Línia i els serveis que es presten a través d'aquest.

 

 

 

1.2 Propietat de el contingut de Actuant en Línia i dels Tallers Presencials LMVT- Drets d'autor.

 

Actuant en Línia, el seu contingut, així com la propietat intel·lectual dels Tallers presencials LMVT que ofereixi La Franja Acadèmica LMVT és de propietat exclusiva de la FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE i / o dels proveïdors que per a l'efecte es contractin per dictar un determinat curs. Està prohibida la seva reproducció total o parcial, la seva traducció, inclusió, transmissió, emmagatzematge o accés a través de mitjans analògics, digitals o de qualsevol altre sistema o tecnologia creada o per crear-se, sense autorització prèvia i escrita de la FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE.

 

Tanmateix, és possible descarregar o utilitzar material el Actuant en Línia o dels Tallers Presencials LMVT per a ús personal i no comercial dels Usuaris, sempre que es faci menció expressa de la propietat al capdavant de la Franja Acadèmica LMVT de la FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE. Els links a Actuant en Línia, diferents als quals la Franja Acadèmica LMVT és propietari, podran ser oferts com un valor afegit a favor dels Usuaris. La Franja Acadèmica LMVT al no estar involucrada i / o relacionada amb la producció d'aquests links, per tant, no és ni es farà responsable pel contingut o per la disponibilitat d'aquests.

 

1.3 Informació i contingut de tercers

 

Actuant en Línia i els Tallers Presencials, poden incloure continguts i informació subministrada per tercers a la Franja Acadèmica LMVT per a la seva publicació o venda en Actuant en Línia.

 

Els Usuaris podran utilitzar la informació de tercers inclosa en Actuant en Línia o en els Tallers Presencials LMVT, de conformitat amb les regles següents:

 

 

 

La informació podrà ser utilitzada d'acord amb les limitacions previstes en la legislació actual sobre la matèria i en particular, segons el que preveu l'Article 31 de la Llei 23 de 1982 de drets d'autor.

 

Els Usuaris no podran revendre, redistribuir o comercialitzar la informació en cap cas.

 

Els Usuaris entenen i accepten que ni la Franja Acadèmica LMVT ni cap tercer, seran responsables per l'anàlisi que es derivi de la informació publicada.

 

Els Usuaris respondran per les accions o omissions al seu càrrec que atemptin contra la integritat i / o la propietat que sobre la informació que contingui La Franja Acadèmica LMVT o qualsevol tercer.

 

1.4 Informació inclosa Per Els Usuaris

 

L'Usuari serà responsable de forma exclusiva i principal, pels textos i / o imatges ( "Contingut") que publiqui i en general, de les activitats que realitzi en Actuant en Línia, a l'igual que de les conseqüències de l'ordre legal derivades de les seves actuacions.

 

En conseqüència, l'Usuari no podrà, incloent sense limitar-se a:

 

Incloure en Actuant en Línia qualsevol material que estigui protegit per les lleis sobre drets d'autor o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial, llevat que sigui titular d'aquests drets i / o es trobi facultat per comunicar públicament els drets incorporats en la publicació. La Franja Acadèmica LMVT presumeix de bona fe que l'Usuari disposa de les facultats i / o autoritzacions necessàries per a publicar el contingut. Qualsevol persona que acrediti millor dret o pugui sustentar la manca de capacitat de l'Usuari per a la comunicació pública de l'Contingut, podrà comunicar-se en qualsevol temps amb la FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE a través dels canals de comunicació disposats per a l'efecte i que aquest dugui a terme les actuacions pertinents.

 

Fer ús de continguts Llicenciat per a fins diferents dels contractats.

 

Incloure en Actuant en Línia material que reveli secrets comercials llevat que sigui el legítim propietari dels mateixos o hagi obtingut autorització per a l'efecte.

 

Incloure material que pugui considerar-se raonablement com obscè, difamatori, abusiu, amenaçador o ofensiu per a qualsevol persona natural o jurídica.

 

Incloure en Actuant en Línia imatges o informació considerada com pornogràfica, que inclogui material sexual explícit o que sigui considerada com a pornografia infantil en els termes de l'Decret 1524 de 2002 o qualsevol altra disposició legal o reglamentària que reguli la matèria.

 

Incloure en Actuant en Línia publicitat o anuncis publicitaris en qualsevol modalitat sense la prèvia i expressa autorització de la FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE.

 

Introduir en els servidors o qualsevol altre sistema on es trobi allotjada Actuant en Línia, malware o programes d'ordinador amb potencialitat per a afectar programari, sistemes o eines.

 

1.5. Ús no autoritzat de Actuant en Línia:

 

Actuant en Línia només podrà ser utilitzat per a propòsits que s'adeqüin dins el marc de les lleis de la República de Colòmbia, així com dels instruments internacionals que protegeixin drets de propietat intel·lectual i industrial. La FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE prohibeix l'ús de la seva pàgina web en qualsevol de les següents formes:

 

Incloure en Actuant en Línia qualsevol informació falsa, errònia, inexacta o que de qualsevol altra manera no correspongui amb la realitat, induint a error als Usuaris de la mateixa.

 

Utilitzar Actuant en Línia per a executar activitats que signifiquin la comissió de conductes lesives i / o delictes contra la propietat intel·lectual.

 

Utilitzar Actuant en Línia per a executar activitats que signifiquin la comissió de conductes relacionades amb delictes de rentat d'actius o finançament de l'terrorisme, o aquells connexos amb aquests.

 

Esborrar, editar, transformar de qualsevol forma o comercialitzar qualsevol Contingut publicat en Actuant en Línia per qualsevol altra persona o entitat sense la deguda autorització de l'entitat competent i de la FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE.

 

Utilitza qualsevol element, disseny, programari o rutina, entre d'altres, per interferir o intentar interferir amb el funcionament adequat de Actuant en Línia o que tingui com a propòsit la modificació d'aquest.

 

Intentar desxifrar, compilar, aplicar enginyeria inversa o desmuntar qualsevol programari o sistema que sigui utilitzat per al funcionament de Actuant en Línia.

 

Si vostè té un password o contrasenya que li permeti l'accés a una àrea no pública de Actuant en Línia, no podrà revelar o compartir aquest password o contrasenya amb terceres persones o fer servir el password o contrasenya per a propòsits no autoritzats per La FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE.

 

2. POLÍTICA I AVÍS DE PRIVACITAT

 

A l'enllaç http://www.lamalditavanidadteatro.com/privacidad es troba publicada i disponible la política de privacitat de la Franja Acadèmica LMVT, contentiva de l'avís de privacitat i de la Política de Tractament i Procediments de Dades Personals de la Franja Acadèmica LMVT , document que és acceptat prèviament i expressament pels Usuaris, a l'hora de l'Registre, per als fins que allà s'informen de manera prèvia i expressa.

 

Tota la informació subministrada pels clients que en virtut de la Llei 1581 de 2011, la seva normativitat complementària o aquella que la modifiqui i que sigui considerada com a dada personal, es trobarà sotmesa a la Política de Tractament i Procediment de Dades Personals i serà tractada únicament amb les finalitats disposades per aquesta. El procediment per a la rectificació, actualització, supressió i altres drets que li assisteixen a l'Titular de les Dades Personals podran ser exercits pels titulars de conformitat amb el procediment que s'hi estableix i d'acord amb la normativa aplicable sobre Protecció de Dades Personals. Per al que sigui aplicable a l'enllaç http://www.lamalditavanidadteatro.com/privacidad es troba la política de privacitat de Actuant en Línia, contentiva de l'avís de privacitat i de el manual intern de tractament de dades personals de la Franja Acadèmica LMVT que s'accepta prèvia i expressament pels Usuaris, a l'hora de Registre o la inscripció a un curs, per als fins que allà s'informen de manera prèvia, expressa i informada.

 

3. QUÈ ÉS LA FRANJA ACADÈMICA LMVT?

 

És una vitrina d'informació sobre els Tallers LMVT presencials i virtuals oferts per La FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE, l'objectiu és incentivar els Usuaris a adquirir un curs ofert en el lloc www.lamalditavanidadteatro.com

 

Així mateix, La Franja Acadèmica LMVT té integrada una plataforma d'educació virtual, és a dir, un LMS (Learning Management System), mitjançant el qual l'Usuari podrà realitzar els Tallers Presencials LMVT adquirits en modalitat virtual.

 

 

 

3.1. Característiques dels Tallers presencials LMVT i Actuant en Línia de la Franja Acadèmica LMVT.

 

3.1.1. Participants.

 

Les persones que s'inscriguin a La Franja Acadèmica LMVT per als Tallers Presencials LMVT i en Actuant en Línia hauran de complir amb els següents criteris: 1). Han de ser majors d'edat, llevat dels Tallers que estiguin adreçats a joves i estudiants; 2). Han d'efectuar el pagament de l'100% de la valor de el curs i 3). Estar en disposició d'assistir a l'mínim 90% de les hores totals de el curs per rebre el certificat d'assistència.

 

 

 

3.1.2. Instructors.

 

La FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE es compromet a disposar d'instructors capacitats per a l'exercici de Actuant en Línia i dels Tallers Presencials LMVT oferts. A la Franja Acadèmica LMVT s'indicarà el perfil i experiència dels instructors de cada curs.

 

 

 

3.1.3. Locaciones i parqueaderos.

 

La FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT es compromet a proporcionar les locaciones adequades per a l'òptim exercici dels Tallers presencials LMVT oferts, tenint com locación principal la seu principal de la FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE, situada a la Cursa 19 N ° 45a-17. Palerm, Bogotà - Colòmbia.

 

Per als Tallers presencials LMVT que requereixin sortides de camp i es desenvolupin fora de les instal·lacions de La FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE, La FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE informarà als participants els llocs seleccionats per executar les classes, indicant la ubicació abans d'iniciar cada curs o durant el desenvolupament d'aquest.

 

La FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE no atorgarà el servei de parqueadero per a aquells Tallers Presencials LMVT que es duguin a terme a l'interior de les instal·lacions de la fundació. Per als Tallers Presencials LMVT efectuats en locaciones alienes a La FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE, La FUNDACIÓ LA MALEÏDA VANITAT TEATRE no es compromet a atorgar o sufragar el servei en esment, i aquest ha de ser assumit per l'Usuari d'acord amb les tarifes que manegi l'establiment de manera particular, sense cap mena de reemborsament o dret a l'assumpció de cap despesa.

 

 

 

3.1.4. Alimentació.

 

Els Tallers Presencials LMVT, proporcionarà el servei de El Cafè de La Maleïda Vanitat, buscant brindar facilitats als assistents. El seu horari habitual és de Dilluns a Dissabtes de 8 am a 11 pm Diumenges de 2 pm a 9 pm (L'horari de servei de El Cafè de La Maleïda Vanitat pot estar subjecte a canvis o tancaments eventuals).

 

3.1. 5 Metodologia

 

 

 

3.1.5.1 Metodologia Actuant en Línia.

3.1.5.1.1 Actuant en Línia, Webinar.

Actuant en Línia de la Franja Acadèmica LMVT són cursos online en directe, on l'instructor dictarà les seves classes de manera simultània a la participació dels usuaris.

Actuant en Línia està estructurat en mòduls d'aprenentatge i cada mòdul està dividit en temes, els quals podran estar compostos per, sense limitar-se a, contingut audiovisual, enquestes, exàmens, entre altres eines formatives; d'acord amb el requerit per a cada taller.

3.1.5.1.2 Actuant en Línia Pregravat.

Actuant en Línia de la Franja Acadèmica LMVT és autogestionat per l'Usuari; és a dir, no hi ha un instructor dirigint la classe, per tant, l'Usuari pot prendre aquestes classes en qualsevol moment durant la vigència de el curs.

Actuant en Línia està estructurat en mòduls d'aprenentatge i cada mòdul està dividit en temes, els quals podran estar compostos per, sense limitar-se a, contingut audiovisual, enquestes, exàmens, entre altres eines formatives; d'acord amb el requerit per a cada taller.

Els Usuaris podran carregar o pujar contingut a Actuant en Línia d'educació virtual, per a això es comprometen a no infringir drets de propietat intel·lectual o drets d'imatge de tercers. La FUNDACIÓ LA MALSDITA VANIAD TEATRE es reserva el dret d'eliminar, a la seva discreció, contingut dels Usuaris que no compleixi amb aquestes condicions i / o no respecti els drets de propietat intel·lectual dels continguts pujats pels Usuaris.

 

Quan l'Usuari publiqui contingut relacionat amb comentaris, preguntes o ressenyes en Actuant en Línia, autoritza expressament a La Franja Acadèmica LMVT a utilitzar i compartir aquest contingut amb tercers, així com distribuir-lo i promocionar-lo en qualsevol plataforma o mitjà de comunicació, i utilitzar-lo de la manera que consideri convenient per a la promoció del seu Franja Acadèmica LMVT sense que això generi cap compensació per a l'Usuari. CANVIAR DE LLOC

 

3.1.5.2. Tallers Presencials LMVT

Els tallers presencials LMVT de la Franja Acadèmica LMVT seran dictats a la seu dóna la FUNDACIÓ DE LA MALEÏDA VANITAT TEATRE de manera presencial, en horaris i dates convingudes, estarà estructurat en Mòduls d'Aprenentatge, d'acord amb els objectius pedagògics de cada taller, recolzat amb totes les eines didàctiques i formatives que requereixi d'acord a el contingut de el curs.

3.2.4. vigència

 

La Franja Acadèmica LMVT estarà vigent d'acord a les dates i horaris esmentats en la seva publicació. L'usuari tindrà autorització de prendre la seva Taller des del dia de l'començament fins al límit de l'taller amb el seu comprovant de pagament.

4. INSCRIPCIÓN A LA FRANJA ACADÉMICA LMVT.

 

4.1 Proceso de Inscripción

 

Una vez el usuario llega al sitio informativo de La Franja Académica LMVT a través de los diferentes canales abiertos, se dirigirá a alguna de las categorías de los Talleres Presenciales LMVT o y/o Actuando en Línea, y allí podrá acceder a la descripción de cada uno de los talleres disponibles. Cuando el Usuario seleccione aquél que le genere mayor interés, podrá ir al detalle del mismo y allí encontrará el botón de “COMPRAR” que lo direccionará la Línea de Tienda de LA MALDITA VANIDAD TEATRO, para efectuar el pago a través de Mercado Pago.

 

 

4.2. Registro y Contraseña de la Franja Académica LMVT

 

El Usuario interesado en contratar los talleres virtuales deberá registrarse diligenciando la totalidad de los campos del formulario con información verdadera y de su propiedad. El nombre de usuario y su contraseña es personal e intransferible. El Usuario será responsable de forma exclusiva por el manejo y la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña. En ese mismo sentido, será responsable de forma directa, exclusiva y excluyente por la destinación que le dé a su usuario.

 

El Usuario notificará de forma inmediata a La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO cuando se valide y se compruebe que su nombre de usuario y/o contraseña han sido vulnerados o que terceros ajenos se encuentran haciendo uso de esto sin su consentimiento.

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO presume de la buena fe que los datos ingresados por el Usuario en su registro, que corresponden a los de su propia identidad. La verificación previa y automática de los datos personales que realice la FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDA TEATRO, se ceñirá estrictamente al suministro de la totalidad de la información útil, pertinente y necesaria para que las transacciones que se pretenda realizar, transacciones que se realizarán por medio de nuestro aliado comercial Mercado Pago y su políticas de Compra Protegida. https://www.mercadopago.com.co/ayuda/compra-protegida_601

 

4.3. Cesión De Cuentas En La Franja Académica LMVT

 

Las cuentas de Usuario registradas en la Plataforma de educación virtual no podrán ser objeto de venta, cesión o cualquier otro título traslaticio, sin el consentimiento previo y escrito de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO. Tanto el enajenante como el adquirente serán responsables de forma exclusiva y excluyente por la transferencia del Usuario por fuera del procedimiento señalado.

 

La Franja Académica LMVT no responderá económica u operativamente por la transferencia a cualquier título, de las cuentas de usuario registradas en la plataforma sin su autorización previa y escrita. El titular originario (y único titular) será el responsable por el contenido que sea publicado desde su perfil en la Franja Académica LMVT. La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO presume de la buena fe que cada una de las cuentas de usuario registradas en la Plataforma está siendo usada por sus legítimos titulares.

 

4.4. Políticas de descuento

 

Los Usuarios que sean miembros de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO por posee su tarjeta de Membresía de La Maldita Vanidad, tendrán un descuento del 15%, en la compra de los Talleres Presenciales LMVT y Actuando en Línea.

 

4.5. Políticas de pago y devolución

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO ha dispuesto para la Franja Académica LMVT el proceso de pago virtual vía Tarjeta Débito y Crédito, el cual se realizará a través de la pasarela de pago Mercado Pago. Esta pasarela estará disponible en nuestra página web www.lamalditvanidadteatro.com , de acuerdo al tipo de curso a realizar. Para toda la Franja Académica LMVT, también se dispone de pago presencial en nuestra sede, ubicada en la Carrera 19 #45ª-17, Bogotá.

 

Es de pleno conocimiento y aceptación por el Usuario que el precio pagado por el curso comprende: (i) El valor del curso expresado en pesos colombianos o un valor aproximado en dólares americanos (para lo cual se tasará el valor correspondiente en COP a la TRM de la fecha correspondiente) (ii) Las cargas tributarias propias de la operación de venta, el cual se reflejará en una factura. (iii) Cualquier carga u obligación legal aplicable, de acuerdo con las normas colombianas.

 

No se pueden apartar cupos, pues las herramientas de pago registran de manera automática las transacciones.

 

En concordancia con la Ley 1480 de 2011, el Usuario contará con cinco (5) días calendario una vez realizado el pago de su inscripción, para declinar su intención de realizar alguno de los Talleres Presenciales LMVT ofertados por La Franja Académica LMVT (derecho al retracto), por consiguiente, tendrá la potestad de solicitar la devolución de su dinero. No obstante, en el caso de los Talleres Presenciales LMVT virtuales, para que opere el derecho al retracto, el Usuario no podrá haber empezado a realizar el curso. Una vez iniciado el proceso de aprendizaje, no operará el derecho de retracto que contempla la ley. En cualquiera de los casos, una vez haya transcurrido dicho periodo de retracto, el Usuario no podrá solicitar la devolución de su dinero en el evento de que no quiera o no pueda participar en el curso por el cual haya pagado previamente.

 

Además del derecho de retracto, el Usuario podrá solicitar devolución en caso de que haya ocurrido una doble facturación durante el cobro del curso o, en su defecto, el sistema de pago haya realizado un cobro superior al valor real del curso. Todas las solicitudes de devolución que estén al margen de las situaciones aquí manifestadas serán rechazadas de plano, salvo una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito.

 

Para desistir en su intención de participar en el Curso por el que ya pagó, el Usuario deberá comunicarse al número fijo 9277092 y allí plantear su situación concreta y, en caso de no haber superado los cinco (5) días calendario ni haber iniciado el proceso de aprendizaje en el ambiente virtual, podrá iniciar el procedimiento para hacer efectiva la devolución de su dinero enviando un correo electrónico a  talleryentrenamiento@gmail.com

 

La devolución del dinero por motivo de alguna situación planteada anteriormente tomará hasta treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que el las dos partes acuerden la devolución del dinero, previa manifestación del Usuario vía Email.

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO está en total libertad de cancelar un curso presencial si éste no llega a un límite mínimo de inscritos. Por tal razón, La Franja Académica LMVT informará al Usuario esta decisión mínimo 24 horas antes de iniciar el curso y generará la respectiva devolución de la totalidad del dinero pagado por el Usuario de acuerdo con lo establecido en estas políticas de devolución.

 

En caso de que el curso al cual se haya inscrito un Usuario sea cancelado por cualquier razón imputable La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO, se procederá a generar la devolución de la totalidad del dinero pagado por el Usuario de acuerdo con lo establecido en estas políticas de devolución.

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO no recibirá dinero por concepto de pre – inscripciones ni por cualquier otro concepto que se salga de los parámetros de pago vía Tarjeta Débito / Crédito para realizar los pagos correspondientes en las plataformas de Pagos en Línea dispuestas para tal fin.

 

 

 

5. SOBRE LA FRANJA ACADÉMICA LMVT.

 

La Franja Académica LMVT es provista por LA FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO para facilitar la información y conocimiento de: los Talleres Presenciales LMVT y Actuando en Línea así como para permitir la inscripción y el desarrollo de los mismos.

 

Por el hecho de ingresar La Franja Académica LMVT, y para garantizar el buen y adecuado uso de la misma, el Usuario reconoce en cabeza de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO, los siguientes derechos:

 

Modificar, actualizar o cambiar de cualquier forma la Franja Académica LMVT.

Modificar en cualquier tiempo y por cualquier razón, sin previo aviso, los Términos y Condiciones de  Actuando en Línea. Lo anterior solo sería aplicable para los Usuarios que a la fecha de la modificación no hayan adquirido un curso.

 

Incluir, cambiar o remover contenidos de La Franja Académica LMVT propios o de terceros.

 

Utilizar la información personal y/o contenidos suministrados por los Usuarios de acuerdo con los Términos y Condiciones de uso de datos y privacidad de La Franja Académica LMVT en cabeza La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO.

 

 

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de Actuando en Línea de La Franja Académica LMVT en todo momento. Cuando ello sea razonablemente posible, La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO a través La Franja Académica LMVT, advertirá previamente las interrupciones previstas en el funcionamiento de Actuando en Línea.

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO se excluye de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de Actuando en Línea, a la defraudación de la utilidad que los Usuarios hubieren podido atribuir al y a los servicios, a la falibilidad La Franja Académica LMVT, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a las fallas en el acceso a las distintas secciones de La Franja Académica LMVT.

 

6. PROMOCIONES, LA FRANJA ACADÉMICA LMVT Y EVENTOS.

 

Las promociones, sorteos y eventos que se implementen en La Franja Académica LMVT, estarán sujetos a las reglas y condiciones que en cada oportunidad se establezcan por parte de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO, siendo necesario como requisito mínimo para acceder a tales oportunidades o beneficios comerciales, que el Usuario esté registrado. La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO no se responsabiliza por cualquier tipo de daño -incluyendo moral, físico, material, ni de cualquier otra índole- que pudiera invocarse como relacionado con la recepción por parte del Usuario de cualquier tipo de obsequios y/o regalos remitidos por La Franja Académica LMVT. Así mismo, La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO no será responsable por las consecuencias que pudiere causar el ingreso a La Franja Académica LMVT/o la presencia en cualquier curso al que se haya inscrito un Usuario.

 

Cada promoción, concurso o evento que se promueva o realice a través de La Franja Acaémica LMVT, estará sujeto a los Términos y Condiciones aplicables, y a las reglas sobre privacidad que para el mismo se indiquen, por lo que la participación en ellos deberá atenerse a lo que en cada caso se señale, lo cual será complementario a las políticas de privacidad señaladas anteriormente, siempre y cuando no sea excluyente.

 

7. APLICABILIDAD DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

 

Estos Términos y Condiciones han sido dispuestos de conformidad con las leyes colombianas y regularán, en lo que sea aplicable, la relación entre el Usuario y La Franja Académica LMVT. Cualquier acción o reclamación deberá hacerse ante la jurisdicción colombiana.

 

Al aceptar los presentes términos y condiciones usted está aceptando la política de privacidad http://www.lamalditavanidadteatro.com/privacidad  y los términos y condiciones de LA FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO.

 

 8. DISPOSICIONES FINALES

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO tendrá la facultad discrecional de eliminar y/o borrar contenido montado en la plataforma cuando evidencie, por su propia cuenta o a través de información de terceros, que este contraría en todo o en parte estos Términos y Condiciones, derechos de terceros, el ordenamiento jurídico de Colombia o cualquier otra norma que en virtud de tratados o instrumentos internacionales resulte vinculante. En tal situación, comunicará al Usuario titular del contenido la decisión adoptada y las razones por las cuales se procedió de tal manera. El Usuario podrá oponerse fundadamente a la actuación, presentando su queja a través de los canales de comunicación dispuestos por la plataforma.

 

La Plataforma se rige en todos sus actos por las leyes vigentes y aplicables en la República de Colombia. La Franja Académica LMVT no asume responsabilidad alguna por el contenido que no se encuentra de acuerdo con las leyes de terceros países o a tratados o instrumentos internacionales no vinculantes para la República de Colombia.

 

De presentarse decisión judicial que declare la nulidad, invalidez o ineficacia de alguna de las disposiciones de estos Términos y Condiciones, ello no afectará la subsistencia y la producción de efectos jurídicos de las demás declaraciones aquí contenidas.

 

Cualquier interacción entre usuarios de Actuando en Línea o de la plataforma, independientemente del motivo o finalidad que se hayan propuesto con ello, es de exclusiva y excluyente responsabilidad de los intervinientes. no será responsable civil o penalmente por los hechos que ocasionaren algún perjuicio, moral o patrimonial, que tenga como origen las interacciones entre Usuarios de la plataforma y/o de Actuando en Línea. Sin perjuicio de ello, en virtud de una solicitud de autoridad competente, La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO podrá suministrar información que se pueda recolectar sobre la presunta comisión de conductas punibles o hechos dañosos.

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO se exime expresamente de toda responsabilidad causada por cualquier daño y/o perjuicio sufrido por los participantes de la plataforma por: caso fortuito, errores al realizar el registro, carga de contenidos, razones de fuerza mayor, actos de terceros y/o cualquier otra responsabilidad que no pueda serle directamente imputable.

 

9. INFORMACIÓN DE CONTACTO

 

Los interesados pueden comunicarse con La Franja Académica LMVT:

FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO  *  talleryentrenamiento@gmail.com  *  Movil +(57) 3156336006   *   Tel +(1) 927-70-92.  Carrera 19 N° 45a-17.  Bogotá - Colombia, 2.020.

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES

 

Los talleres online de La Maldita Vanidad Teatro (en adelante, “Actuando en Línea”) y sus subdominios son propiedad de la FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO (“La Franja Académica LMVT”)en adelante, “La Franja Académica LMVT y sus subdominios son propiedad de la FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATTRO, en adelante “ Actuando en Línea, “ Talleres Presenciales”.  El acceso, participación presencial y uso de Actuando en Línea y/o de los talleres que se adquieran a través del mismo o de cualquier canal, estarán regidos por los términos y condiciones que se incluyen a continuación, los cuales se entienden conocidos y aceptados por los (las) Usuarios(as) de Actuando en Línea o Talleres Presenciales      LMVT o adquirentes de cualquier curso (en adelante, el “Usuario”) que realice directa o indirectamente los TALLERES DE LA MALDITA VANIDAD TEATRO:

 

1. INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA FRANJA ACADÉMICA LMVT.

 

1.1. Uso autorizado de Actuando en Línea.

 

Reglas generales: El Usuario deberá ser mayor de edad o un representante legal de una persona jurídica debidamente constituida, y no podrá hacer uso de Actuando en Línea con el fin de transmitir, distribuir, editar, almacenar, modificar, adaptar o de cualquier forma transformar el material allí dispuesto: (i) de manera que se infrinjan las normas nacionales, supranacionales o internacionales sobre derechos de autor, propiedad industrial, secretos comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de terceros o de manera que viole la privacidad, publicidad, derechos personales o personalísimos de terceros; (ii) de forma tal que resulte lesivo, difamatorio, obsceno, amenazante o abusivo a los derechos de terceros, tanto personas naturales como jurídicas o cualquier otra forma asociativa.

 

Reglas de seguridad: El Usuario no podrá violar o intentar violar la seguridad del Actuando en Línea. Particularmente se encuentra inhabilitado para, incluyendo, sin limitarse a: (i) acceder a información que no esté dirigida o autorizada a dicho Usuario o acceder a los servidores o cuentas a las cuales no se encuentra autorizado para acceder; (ii) probar o intentar probar la vulnerabilidad de cualquiera de los sistemas o redes mediante las cuales opera Actuando en Línea, sin la debida autorización de La Franja Académica LMVT; esta limitación comprende el violar o intentar violar las medidas de seguridad o autenticación dispuestas por la FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO; (iii) intentar interferir con los servicios prestados a terceros, servidor o red, incluyendo pero sin limitarse al envío de virus utilizando como instrumento el  Actuando en Línea; (iv) enviar correos electrónicos no solicitados, incluyendo promociones y/o publicidad de productos o servicios. El Usuario deberá reparar los daños y asumir las demás consecuencias del orden penal y de cualquier índole, si llegaré a ocurrir, por la ejecución de actos propios o de terceros bajo su dirección, en donde se viole la seguridad de cualquier sistema o red asociada a Actuando en Línea. La  FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO podrá iniciar los rastreos, investigaciones y cualquier otra forma de indagación sobre las personas e instrumentos utilizados para vulnerar la seguridad dispuestas en Actuando en Línea. En cualquier evento la FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO podrá promover las denuncias y/o demandas buscando que se proscriban dichas actuaciones, así como la indemnización de los perjuicios correspondientes ocasionados a La Franja Académica LMVT o a terceros.

 

Al ingresar a Actuando en Línea el Usuario declara y conoce que está aceptando los presentes términos y condiciones, por lo que, en caso de no aceptarlos o estar en desacuerdo con los mismos, deberá abstenerse de utilizar Actuando en Línea y los servicios que se prestan a través de este.

 

 

 

1.2 Propiedad del contenido de Actuando en Línea y de los Talleres Presenciales LMVT– Derechos de autor.

 

Actuando en Línea, su contenido, así como la propiedad intelectual de los Talleres Presenciales LMVT que ofrezca La Franja Académica LMVT es de propiedad exclusiva de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO y/o de los proveedores que para el efecto se contraten para dictar un determinado curso. Está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse, sin autorización previa y escrita de la FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO.

 

No obstante, es posible descargar o usar material el Actuando en Línea o de los Talleres Presenciales LMVT para uso personal y no comercial de los Usuarios, siempre y cuando se haga expresa mención de la propiedad en cabeza de La Franja Académica LMVT de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO. Los links a Actuando en Línea, distintos a los que la Franja Académica LMVT es propietario, podrán ser ofrecidos como un valor agregado a favor de los Usuarios. La Franja Académica LMVT al no estar involucrada y/o relacionada con la producción de dichos links, por lo tanto, no es ni se hará responsable por el contenido o por la disponibilidad de estos.

 

1.3 Información y contenido de terceros

 

Actuando en Línea y los Talleres Presenciales, pueden incluir contenidos e información suministrada por terceros a La Franja Académica LMVT para su publicación o venta en Actuando en Línea.

 

Los Usuarios podrán utilizar la información de terceros incluida en Actuando en Línea o en los Talleres Presenciales LMVT, de conformidad con las siguientes reglas:

 

 

 

La información podrá ser utilizada de acuerdo con las limitaciones previstas en la legislación actual sobre la materia y en particular, según lo previsto en el Artículo 31 de la Ley 23 de 1982 de derechos de autor.

 

Los Usuarios no podrán revender, redistribuir o comercializar la información en ningún caso.

 

Los Usuarios entienden y aceptan que ni La Franja Académica LMVT ni ningún tercero, serán responsables por el análisis que se derive de la información publicada.

 

Los Usuarios responderán por las acciones u omisiones a su cargo que atenten contra la integridad y/o la propiedad que sobre la información que contenga La Franja Académica LMVT o cualquier tercero.

 

1.4 Información Incluida Por Los Usuarios

 

El Usuario será responsable de forma exclusiva y principal, por los textos y/o imágenes (“Contenido”) que publique y en general, de las actividades que realice en Actuando en Línea, al igual que de las consecuencias del orden legal derivadas de sus actuaciones.

 

En consecuencia, el Usuario no podrá, incluyendo, sin limitarse a:

 

Incluir en Actuando en Línea cualquier material que esté protegido por las leyes sobre derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial, a menos de que sea titular de tales derechos y/o se encuentre facultado para comunicar públicamente los derechos incorporados en la publicación. La Franja Académica LMVT presume de buena fe que el Usuario cuenta con las facultades y/o autorizaciones necesarias para publicar el Contenido. Cualquier persona que acredite mejor derecho o pueda sustentar la falta de capacidad del Usuario para la comunicación pública del Contenido, podrá comunicarse en cualquier tiempo con la FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO a través de los canales de comunicación dispuestos para el efecto y que este lleve a cabo las actuaciones pertinentes.

 

Hacer uso de Contenido Licenciado para fines distintos a los contratados.

 

Incluir en Actuando en Línea material que revele secretos comerciales salvo que sea el legítimo propietario de los mismos o haya obtenido autorización para el efecto.

 

Incluir material que pueda considerarse razonablemente como obsceno, difamatorio, abusivo, amenazante u ofensivo para cualquier persona natural o jurídica.

 

Incluir en Actuando en Línea imágenes o información considerada como pornográfica, que incluya material sexual explícito o que sea considerada como pornografía infantil en los términos del Decreto 1524 de 2002 o cualquier otra disposición legal o reglamentaria que regule la materia.

 

Incluir en Actuando en Línea publicidad o anuncios publicitarios en cualquier modalidad sin la previa y expresa autorización de la FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO.

 

Introducir en los servidores o cualquier otro sistema donde se encuentre alojada Actuando en Línea, malware o programas de computador con potencialidad para afectar software, sistemas o herramientas.

 

1.5. Uso no autorizado de Actuando en Línea:

 

Actuando en Línea solo podrá ser utilizado para propósitos que se adecuen dentro del marco de las leyes de la República de Colombia, así como de los instrumentos internacionales que protejan derechos de propiedad intelectual e industrial. La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO prohíbe el uso de su Sitio Web en cualquiera de las siguientes formas:

 

Incluir en Actuando en Línea cualquier información falsa, errónea, inexacta o que de cualquier otra manera no corresponda con la realidad, induciendo a error a los Usuarios del mismo.

 

Utilizar Actuando en Línea para ejecutar actividades que signifiquen la comisión de conductas lesivas y/o delitos contra la propiedad intelectual.

 

Utilizar Actuando en Línea para ejecutar actividades que signifiquen la comisión de conductas relacionadas con delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo, o aquellos conexos con estos.

 

Borrar, editar, transformar de cualquier forma o comercializar cualquier Contenido publicado en Actuando en Línea por cualquiera otra persona o entidad sin la debida autorización de la entidad competente y de la FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO.

 

Usar cualquier elemento, diseño, software o rutina, entre otros, para interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado de Actuando en Línea o que tenga como propósito la modificación de este.

 

Intentar descifrar, compilar, aplicar ingeniería inversa o desensamblar cualquier software o sistema que sea utilizado para el funcionamiento de Actuando en Línea.

 

Si usted tiene un password o contraseña que le permita el acceso a un área no pública de Actuando en Línea, no podrá revelar o compartir ese password o contraseña con terceras personas o usar el password o contraseña para propósitos no autorizados por La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO.

 

 2. POLÍTICA Y AVISO DE PRIVACIDAD

 

En el enlace http://www.lamalditavanidadteatro.com/privacidad se encuentra publicada y disponible la política de privacidad de La Franja Académica LMVT, contentiva del aviso de privacidad y de la Política de Tratamiento y Procedimientos de Datos Personales de La Franja Académica LMVT, documento que es aceptado previa y expresamente por los Usuarios, al momento del Registro, para los fines que allí se informan de manera previa y expresa.

 

Toda la información suministrada por los Clientes que en virtud de la Ley 1581 de 2011, su normatividad complementaria o aquella que la modifique y que sea considerada como dato personal, se encontrará sometida a la Política de Tratamiento y Procedimiento de Datos Personales y será tratada únicamente con las finalidades dispuestas por esta. El procedimiento para la rectificación, actualización, supresión y demás derechos que le asisten al Titular de los Datos Personales podrán ser ejercidos por los titulares de conformidad con el procedimiento allí establecido y de acuerdo con la normativa aplicable sobre Protección de Datos Personales. Para lo que sea aplicable en el enlace http://www.lamalditavanidadteatro.com/privacidad  se encuentra la política de privacidad de Actuando en Línea, contentiva del aviso de privacidad y del manual interno de tratamiento de datos personales de La Franja Académica LMVT que se acepta previa y expresamente por los Usuarios, al momento del Registro o la inscripción a un curso, para los fines que allí se informan de manera previa, expresa e informada.

 

3. ¿QUÉ ES LA FRANJA ACADÉMICA LMVT?

 

Es una vitrina de información acerca de los Talleres LMVT presenciales y virtuales ofertados por La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO, cuyo objetivo es incentivar a los Usuarios a adquirir un curso ofertado en el sitio www.lamalditavanidadteatro.com

 

Asimismo, La Franja Académica LMVT tiene integrada una plataforma de educación virtual, esto es, un LMS (Learning Management System), a través del cual el Usuario podrá realizar los Talleres Presenciales LMVT adquiridos en modalidad virtual.

 

 

 

3.1. Características de los Talleres Presenciales LMVT y Actuando en Línea de La Franja Académica LMVT.

 

3.1.1. Participantes.

 

Las personas que se inscriban en La Franja Académica LMVT para los Talleres Presenciales LMVT y en Actuando en Línea deberán cumplir con los siguientes criterios: 1). Deben ser mayores de edad, salvo aquellos Talleres que estén dirigidos a jóvenes y estudiantes; 2). Deben efectuar el pago del 100% del valor del curso y 3). Estar en disposición de asistir al menos 90% de las horas totales del curso para recibir el certificado de asistencia.

 

 

 

3.1.2. Instructores. 

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO se compromete a disponer de instructores capacitados para el ejercicio de Actuando en Línea y de los Talleres Presenciales LMVT ofertados. En la Franja Académica LMVT se indicará el perfil y experiencia de los instructores de cada curso.

 

 

 

3.1.3. Locaciones y Parqueaderos.

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD se compromete a proporcionar las locaciones adecuadas para el óptimo ejercicio de los Talleres Presenciales LMVT ofertados, teniendo como locación principal la sede principal de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO, ubicada en la Carrera 19 N° 45a-17. Palermo, Bogotá – Colombia.

 

Para los Talleres Presenciales LMVT que requieran salidas de campo y se desarrollen fuera de las instalaciones de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO, La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO informará a los participantes los lugares seleccionados para ejecutar las clases, indicando la ubicación antes de iniciar cada curso o durante el desarrollo de este.

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO no otorgará el servicio de parqueadero para aquellos Talleres Presenciales LMVT que se lleven a cabo al interior de las instalaciones de la fundación. Para los Talleres Presenciales LMVT efectuados en locaciones ajenas a La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO, La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO no se compromete a otorgar o sufragar el servicio en mención, y este debe ser asumido por el Usuario de acuerdo con las tarifas que maneje el establecimiento de manera particular, sin lugar a reembolso o derecho a la asunción de gasto alguno.

 

 

 

3.1.4. Alimentación.

 

Los Talleres Presenciales LMVT, proporcionará el servicio de El Café de La Maldita Vanidad, buscando brindar facilidades a los asistentes. Su horario habitual es de Lunes a Sábados de 8 a.m. a 11 p.m. Domingos de 2 p.m. a 9 p.m. (El horario de servicio de El Café de La Maldita Vanidad puede estar sujeto a cambios o cierres eventuales).

 

3.1. 5 Metodología

 

 

 

3.1.5.1 Metodología Actuando en Línea. 

3.1.5.1.1 Actuando en Línea, Webinar.

Actuando en Línea de La Franja Académica LMVT son cursos online en directo, en dónde el instructor dictará sus clases de manera simultanea a la participación de los usuarios.

Actuando en Línea está estructurado en módulos de aprendizaje y cada módulo está dividido en temas, los cuales podrán estar compuestos por, sin limitarse a, contenido audiovisual, encuestas, exámenes, entre otras herramientas formativas; de acuerdo a lo requerido para cada taller.

3.1.5.1.2 Actuando en Línea Pregrabado.

Actuando en Línea de La Franja Académica LMVT es autogestionado por el Usuario; es decir, no hay un instructor dirigiendo la clase, por tanto, el Usuario puede tomar dichas clases en cualquier momento durante la vigencia del curso.

Actuando en Línea está estructurado en módulos de aprendizaje y cada módulo está dividido en temas, los cuales podrán estar compuestos por, sin limitarse a, contenido audiovisual, encuestas, exámenes, entre otras herramientas formativas; de acuerdo a lo requerido para cada taller.

Los Usuarios podrán cargar o subir contenido a Actuando en Línea de educación virtual, para lo cual se comprometen a no infringir derechos de propiedad intelectual o derechos de imagen de terceros. La FUNDACIÓN LA MALSDITA VANIAD TEATRO se reserva el derecho de eliminar, a su entera discreción, contenido de los Usuarios que no cumpla con estas condiciones y/o no respete los derechos de propiedad intelectual de los contenidos subidos por los Usuarios.

 

Cuando el Usuario publique contenido relacionado con comentarios, preguntas o reseñas en Actuando en Línea, autoriza expresamente a La Franja Académica LMVT a utilizar y compartir este contenido con terceros, así como distribuirlo y promocionarlo en cualquier plataforma o medio de comunicación, y utilizarlo de la forma que considere conveniente para la promoción de su Franja Académica LMVT sin que esto genere compensación alguna para el Usuario. CAMBIARLO DE PUESTO

 

3.1.5.2. Talleres Presenciales LMVT

Los talleres presenciales LMVT de la Franja Académica LMVT serán dictados en la sede da la FUNDACIÓN DE LA MALDITA VANIDAD TEATRO de manera presencial, en horarios y fechas convenidas, estará estructurado en Módulos de Aprendizaje, de acuerdo a los objetivos pedagógicos de  cada taller , apoyado con todas las herramientas didácticas y formativas que requiera de acuerdo al contenido del curso.

3.2.4. Vigencia

 

La Franja Académica LMVT estará vigente de acuerdo a las fechas y horarios mencionados en su publicación. El usuario tendrá autorización de tomar su Taller desde el día del comienzo hasta el límite del taller con su comprobante de pago.

 

4. INSCRIPCIÓN A LA FRANJA ACADÉMICA LMVT.

 

4.1 Proceso de Inscripción

 

Una vez el usuario llega al sitio informativo de La Franja Académica LMVT a través de los diferentes canales abiertos, se dirigirá a alguna de las categorías de los Talleres Presenciales LMVT o y/o Actuando en Línea, y allí podrá acceder a la descripción de cada uno de los talleres disponibles. Cuando el Usuario seleccione aquél que le genere mayor interés, podrá ir al detalle del mismo y allí encontrará el botón de “COMPRAR” que lo direccionará la Línea de Tienda de LA MALDITA VANIDAD TEATRO, para efectuar el pago a través de Mercado Pago.

 

 

4.2. Registro y Contraseña de la Franja Académica LMVT

 

El Usuario interesado en contratar los talleres virtuales deberá registrarse diligenciando la totalidad de los campos del formulario con información verdadera y de su propiedad. El nombre de usuario y su contraseña es personal e intransferible. El Usuario será responsable de forma exclusiva por el manejo y la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña. En ese mismo sentido, será responsable de forma directa, exclusiva y excluyente por la destinación que le dé a su usuario.

 

El Usuario notificará de forma inmediata a La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO cuando se valide y se compruebe que su nombre de usuario y/o contraseña han sido vulnerados o que terceros ajenos se encuentran haciendo uso de esto sin su consentimiento.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO presume de la buena fe que los datos ingresados por el Usuario en su registro, que corresponden a los de su propia identidad. La verificación previa y automática de los datos personales que realice la FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDA TEATRO, se ceñirá estrictamente al suministro de la totalidad de la información útil, pertinente y necesaria para que las transacciones que se pretenda realizar, transacciones que se realizarán por medio de nuestro aliado comercial Mercado Pago y su políticas de Compra Protegida. https://www.mercadopago.com.co/ayuda/compra-protegida_601

 

4.3. Cesión De Cuentas En La Franja Académica LMVT

 

Las cuentas de Usuario registradas en la Plataforma de educación virtual no podrán ser objeto de venta, cesión o cualquier otro título traslaticio, sin el consentimiento previo y escrito de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO. Tanto el enajenante como el adquirente serán responsables de forma exclusiva y excluyente por la transferencia del Usuario por fuera del procedimiento señalado.

 

La Franja Académica LMVT no responderá económica u operativamente por la transferencia a cualquier título, de las cuentas de usuario registradas en la plataforma sin su autorización previa y escrita. El titular originario (y único titular) será el responsable por el contenido que sea publicado desde su perfil en la Franja Académica LMVT. La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO presume de la buena fe que cada una de las cuentas de usuario registradas en la Plataforma está siendo usada por sus legítimos titulares.

 

4.4. Políticas de descuento

 

Los Usuarios que sean miembros de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO por posee su tarjeta de Membresía de La Maldita Vanidad, tendrán un descuento del 15%, en la compra de los Talleres Presenciales LMVT y Actuando en Línea.

 

4.5. Políticas de pago y devolución

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO ha dispuesto para la Franja Académica LMVT el proceso de pago virtual vía Tarjeta Débito y Crédito, el cual se realizará a través de la pasarela de pago Mercado Pago. Esta pasarela estará disponible en nuestra página web www.lamalditvanidadteatro.com , de acuerdo al tipo de curso a realizar. Para toda la Franja Académica LMVT, también se dispone de pago presencial en nuestra sede, ubicada en la Carrera 19 #45ª-17, Bogotá.

 

Es de pleno conocimiento y aceptación por el Usuario que el precio pagado por el curso comprende: (i) El valor del curso expresado en pesos colombianos o un valor aproximado en dólares americanos (para lo cual se tasará el valor correspondiente en COP a la TRM de la fecha correspondiente) (ii) Las cargas tributarias propias de la operación de venta, el cual se reflejará en una factura. (iii) Cualquier carga u obligación legal aplicable, de acuerdo con las normas colombianas.

 

No se pueden apartar cupos, pues las herramientas de pago registran de manera automática las transacciones.

 

En concordancia con la Ley 1480 de 2011, el Usuario contará con cinco (5) días calendario una vez realizado el pago de su inscripción, para declinar su intención de realizar alguno de los Talleres Presenciales LMVT ofertados por La Franja Académica LMVT (derecho al retracto), por consiguiente, tendrá la potestad de solicitar la devolución de su dinero. No obstante, en el caso de los Talleres Presenciales LMVT virtuales, para que opere el derecho al retracto, el Usuario no podrá haber empezado a realizar el curso. Una vez iniciado el proceso de aprendizaje, no operará el derecho de retracto que contempla la ley. En cualquiera de los casos, una vez haya transcurrido dicho periodo de retracto, el Usuario no podrá solicitar la devolución de su dinero en el evento de que no quiera o no pueda participar en el curso por el cual haya pagado previamente.

 

Además del derecho de retracto, el Usuario podrá solicitar devolución en caso de que haya ocurrido una doble facturación durante el cobro del curso o, en su defecto, el sistema de pago haya realizado un cobro superior al valor real del curso. Todas las solicitudes de devolución que estén al margen de las situaciones aquí manifestadas serán rechazadas de plano, salvo una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito.

 

Para desistir en su intención de participar en el Curso por el que ya pagó, el Usuario deberá comunicarse al número fijo 9277092 y allí plantear su situación concreta y, en caso de no haber superado los cinco (5) días calendario ni haber iniciado el proceso de aprendizaje en el ambiente virtual, podrá iniciar el procedimiento para hacer efectiva la devolución de su dinero enviando un correo electrónico a  talleryentrenamiento@gmail.com

 

La devolución del dinero por motivo de alguna situación planteada anteriormente tomará hasta treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que el las dos partes acuerden la devolución del dinero, previa manifestación del Usuario vía Email.

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO está en total libertad de cancelar un curso presencial si éste no llega a un límite mínimo de inscritos. Por tal razón, La Franja Académica LMVT informará al Usuario esta decisión mínimo 24 horas antes de iniciar el curso y generará la respectiva devolución de la totalidad del dinero pagado por el Usuario de acuerdo con lo establecido en estas políticas de devolución.

 

En caso de que el curso al cual se haya inscrito un Usuario sea cancelado por cualquier razón imputable La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO, se procederá a generar la devolución de la totalidad del dinero pagado por el Usuario de acuerdo con lo establecido en estas políticas de devolución.

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO no recibirá dinero por concepto de pre – inscripciones ni por cualquier otro concepto que se salga de los parámetros de pago vía Tarjeta Débito / Crédito para realizar los pagos correspondientes en las plataformas de Pagos en Línea dispuestas para tal fin.

 

 

 

5. SOBRE LA FRANJA ACADÉMICA LMVT.

 

La Franja Académica LMVT es provista por LA FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO para facilitar la información y conocimiento de: los Talleres Presenciales LMVT y Actuando en Línea así como para permitir la inscripción y el desarrollo de los mismos.

 

Por el hecho de ingresar La Franja Académica LMVT, y para garantizar el buen y adecuado uso de la misma, el Usuario reconoce en cabeza de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO, los siguientes derechos:

 

Modificar, actualizar o cambiar de cualquier forma la Franja Académica LMVT

 

Modificar en cualquier tiempo y por cualquier razón, sin previo aviso, los Términos y Condiciones de  Actuando en Línea. Lo anterior solo sería aplicable para los Usuarios que a la fecha de la modificación no hayan adquirido un curso.

 

Incluir, cambiar o remover contenidos de La Franja Académica LMVT propios o de terceros.

 

Utilizar la información personal y/o contenidos suministrados por los Usuarios de acuerdo con los Términos y Condiciones de uso de datos y privacidad de La Franja Académica LMVT en cabeza La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO.

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de Actuando en Línea de La Franja Académica LMVT en todo momento. Cuando ello sea razonablemente posible, La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO a través La Franja Académica LMVT, advertirá previamente las interrupciones previstas en el funcionamiento de Actuando en Línea.

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO se excluye de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de Actuando en Línea, a la defraudación de la utilidad que los Usuarios hubieren podido atribuir al y a los servicios, a la falibilidad La Franja Académica LMVT, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a las fallas en el acceso a las distintas secciones de La Franja Académica LMVT.

 

6. PROMOCIONES, LA FRANJA ACADÉMICA LMVT Y EVENTOS.

 

Las promociones, sorteos y eventos que se implementen en La Franja Académica LMVT, estarán sujetos a las reglas y condiciones que en cada oportunidad se establezcan por parte de La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO, siendo necesario como requisito mínimo para acceder a tales oportunidades o beneficios comerciales, que el Usuario esté registrado. La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO no se responsabiliza por cualquier tipo de daño -incluyendo moral, físico, material, ni de cualquier otra índole- que pudiera invocarse como relacionado con la recepción por parte del Usuario de cualquier tipo de obsequios y/o regalos remitidos por La Franja Académica LMVT. Así mismo, La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO no será responsable por las consecuencias que pudiere causar el ingreso a La Franja Académica LMVT/o la presencia en cualquier curso al que se haya inscrito un Usuario.

 

Cada promoción, concurso o evento que se promueva o realice a través de La Franja Acaémica LMVT, estará sujeto a los Términos y Condiciones aplicables, y a las reglas sobre privacidad que para el mismo se indiquen, por lo que la participación en ellos deberá atenerse a lo que en cada caso se señale, lo cual será complementario a las políticas de privacidad señaladas anteriormente, siempre y cuando no sea excluyente.

 

7. APLICABILIDAD DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

 

Estos Términos y Condiciones han sido dispuestos de conformidad con las leyes colombianas y regularán, en lo que sea aplicable, la relación entre el Usuario y La Franja Académica LMVT. Cualquier acción o reclamación deberá hacerse ante la jurisdicción colombiana.

 

Al aceptar los presentes términos y condiciones usted está aceptando la política de privacidad http://www.lamalditavanidadteatro.com/privacidad  y los términos y condiciones de LA FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO.

 

 8. DISPOSICIONES FINALES

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO tendrá la facultad discrecional de eliminar y/o borrar contenido montado en la plataforma cuando evidencie, por su propia cuenta o a través de información de terceros, que este contraría en todo o en parte estos Términos y Condiciones, derechos de terceros, el ordenamiento jurídico de Colombia o cualquier otra norma que en virtud de tratados o instrumentos internacionales resulte vinculante. En tal situación, comunicará al Usuario titular del contenido la decisión adoptada y las razones por las cuales se procedió de tal manera. El Usuario podrá oponerse fundadamente a la actuación, presentando su queja a través de los canales de comunicación dispuestos por la plataforma.

 

La Plataforma se rige en todos sus actos por las leyes vigentes y aplicables en la República de Colombia. La Franja Académica LMVT no asume responsabilidad alguna por el contenido que no se encuentra de acuerdo con las leyes de terceros países o a tratados o instrumentos internacionales no vinculantes para la República de Colombia.

 

De presentarse decisión judicial que declare la nulidad, invalidez o ineficacia de alguna de las disposiciones de estos Términos y Condiciones, ello no afectará la subsistencia y la producción de efectos jurídicos de las demás declaraciones aquí contenidas.

 

Cualquier interacción entre usuarios de Actuando en Línea o de la plataforma, independientemente del motivo o finalidad que se hayan propuesto con ello, es de exclusiva y excluyente responsabilidad de los intervinientes. no será responsable civil o penalmente por los hechos que ocasionaren algún perjuicio, moral o patrimonial, que tenga como origen las interacciones entre Usuarios de la plataforma y/o de Actuando en Línea. Sin perjuicio de ello, en virtud de una solicitud de autoridad competente, La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO podrá suministrar información que se pueda recolectar sobre la presunta comisión de conductas punibles o hechos dañosos.

 

La FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO se exime expresamente de toda responsabilidad causada por cualquier daño y/o perjuicio sufrido por los participantes de la plataforma por: caso fortuito, errores al realizar el registro, carga de contenidos, razones de fuerza mayor, actos de terceros y/o cualquier otra responsabilidad que no pueda serle directamente imputable.

 

9. INFORMACIÓN DE CONTACTO

 

Los interesados pueden comunicarse con La Franja Académica LMVT:

FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO  *  talleryentrenamiento@gmail.com  *  Movil +(57) 3156336006   *   Tel +(1) 927-70-92.  Carrera 19 N° 45a-17.  Bogotá - Colombia, 2.020.